دسته بندی خبر

CAPO

New orderCAPO/BNBPrice : 0.0175$slippage : 0.5 - 1 %exchange : pancakeswap0x922722E9Ef614EC9A3E94b78...
avatar
نویسنده
تاج کوین
post

CAPO

New order 

CAPO/BNB

Price : 0.0175$

slippage : 0.5 - 1 %

exchange : pancakeswap 
0x922722E9Ef614EC9A3E94b78496e92AbFBb5A624

با مدیریت سرمایه وارد شوید دوستان🪴
 

پشتیبان آنلاین